Hallituksen kehysriihi: Yhteisöjen verotus vuonna 2014

Koulutus-henkilokunta-at-blog-300x300Seuraavassa esitettyjen yhteisöjen veromuutosten odotetaan tulevan voimaan verovuonna 2014.

Yhteisöverokanta 20 %

Yhteisöjen verokanta alenee nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Alennus on huomattava, ja sillä pyritään vastaamaan kilpailijamaissa tapahtuvaan vastaavaan kehitykseen. Esimerkiksi Ruotsin yhteisöverokanta laski vuoden 2013 alussa 22 prosenttiin.

T&K vähennys, korotetut poistot

Yhteisöverokannan alentamisen vastapainona yhteisöjen verovähennyksiä tullaan karsimaan. Kaikkia muutoksia ei ole vielä yksilöity tarkemmin, mutta verovähennyksistä ilmeisesti ainakin tutkimus- ja tuotekehityksestä myönnettävän T&K-vähennyksen sekä uusinvestointien korotetun poisto-oikeuden käyttöaikoja lyhennetään yhdellä vuodella aiemmin päätetystä, eli niitä voi käyttää vain vuoden 2014 loppuun saakka.

Edustusmenot vähennyskelvottomiksi

Edustusmenot aiotaan säätää kokonaan vähennyskelvottomiksi verotuksessa. Tällä hetkellä edustusmenot ovat 50-prosenttisesti vähennyskelvottomia elinkeinoverotuksessa, eikä arvonlisäverotuksessa saa vähentää edustusmenojen sisältämää arvonlisäveroa lainkaan. Muutos tullee entisestään lisäämään rajanveto-ongelmia edustusmenojen ja vähennyskelpoisten menojen, esim. neuvottelu- tai suhdetoimintamenojen välillä.

Hyödykekohtainen poistaminen

Poistojärjestelmää suunnitellaan muutettavaksi pitkäaikaisten investointien osalta hyödykekohtaiseksi. Tarkemmista yksityiskohdista ei ole annettu tietoa, mutta tämä tarkoittanee ainakin kaikkiin koneisiin ja laitteisiin yhtenä kokonaisuutena sovellettavan menojäännösmenetelmän päättymistä. Em. menojäännöksestä hyväksytään tällä hetkellä verotuksessa enintään 25 prosentin suuruinen poisto. Oletettavaa on, että poistoprosentit tulevat pienentymään ainakin joidenkin käyttöajaltaan pitkäaikaisten hyödykkeiden osalta.

Korkomenojen vähennyskelpoisuuden rajoittaminen

Yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeutta on ilmoitettu kiristettävän lisää vuoden 2014 alusta. Epäselväksi jää, tarkoitetaanko tällä jo voimassa olevaa, mutta vasta vuoden 2014 alusta lähtien sovellettavaa etuyhteyskorkojen vähennysoikeutta koskevaa muutosta vai tullaanko jo säädettyä korkovähennysten rajoitusta kiristämään entisestään ennen kuin soveltaminen ehtii edes alkaa.

Valmistelun jatko

Kehysriihen verotuspäätökset siirtyvät nyt kovan poliittisen väännön jälkeen normaaliin lainvalmisteluun. Tarkemmat yksityiskohdat ja muutosten aikataulut ovat tiedossa vasta hallituksen esitysten julkistamisen jälkeen. Varsin todennäköistä on, että esityksiin tulee sisältymään myös sellaisia verotuksellisia yksityiskohtia, joita ei vielä ole tullut esiin. Esimerkiksi yhteisöjen saamien pörssiosinkojen veronalaista määrää ei ole julkistettu, vaan se tullee esiin vasta lopullisten esitysten myötä.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 1/2013